TIN-TA, TIN-TA

~/documentos/agrupaciones/2019tinta-tinta_5.jpg